Administratívna budova Unipharma Prievidza - stavba roka 1999
     Budova bola navrhnutá s ohľadom na zníženie nárokov na energiu. V letnom období slnko ožiari len časť obvodovej steny (lúč sa posúva kolmo na dotyčnicu) a tá sa nadmerne neprehrieva a neodovzdáva naakumulované teplo do interiéru. V zimnom období zas tlmí tepelné straty, lebo sa prejavuje výhodný pomer medzi vonkajším obvodovým plášťom a vnútorným objemom budovy. Tomuto úsiliu zodpovedá aj návrh veľkosti okenných otvorov. Vyhovujú požiadavke na denné osvetlenie precovných miest, ktoré sú situované pri obvodovej stene.
     Ekologické aspekty viedli i k výberu základného konštrukčného princípu. Potreba udržania stability vnútornej klímy výstila do preferencie masívnych murovaných obvodových plášťov, i keď základnou nosnou konštrukciou je železobetónový skelet. To, čo sa u tzv. inteligentných budov dosahuje dômyselnými technickými zariadeniami a výpočtovou technikou, tu bola snaha docieliť vhodným hmotovo - priestorovým konceptom a overenými stavebnými materiálmi a postupmi.
   Administratívna budova je štvorpodlažná, bez suterénu, s prístupnou vegetačnou strechou. Budova vlastne nie je kompletný, ale len 3/4 valec. Zvyšná štvrtina pôdorysu je štvorec, v ktorom sú sústredené priestory malých rozmerov, tj. toalety, miestnosť pre upratovačku a schodiskový priestor. Pôdorys má tak tvar kvapky, ktorej vrchol je orientovaný na sever, v smere prevládajúcich vetrov.
     Farebné riešenie vyplynulo z inšpirácie stohovania tabletiek ako aj z "firemnej" modrej farby. Horizontálne pásy sú vyjadrením vrstevnia, ukladania, tiež symbolu stability. Isté narušenie tohto relatívneho kľudu predstavuje trojuholník zasklenej steny na južnej strane budovy. Zvýrazňuje hlavný vstup do objektu, ale je tiež symbolom hierarchického usporiadania budovy.
     Vnútorný priestor stavby vytvára homogénny a vyvážený obraz. Vnútorné kruhové átrium, prekryté konštrukčne veľmi náročným svetlíkom a použité materiály dávajú tomuto priestoru osobitný výraz. Leštená žula s modrošedým nádychom, kvalitne vyhotovené biele omietky a sadrokartónové podhľady, doplnkové konštrukcie dverných výplní s presklenými stenami otepľujú celý priestor.
     Medzi technicky najnáročnejšie konštrukcie tejto stavby patrí svetlík nad vnútorným átriom, ktorý má tvar zrezaného šesťnásťbokého ihlana vybočeného na južnú stranu. Konštrukcia svetlíka je prekrytá tieniacim horizontálne uloženým diskom, ktorý obmedzuje tepelné zaťaženie celozasklených stien svetlíka slnečným žiarením.
     Budova má plochú strechu s vegetačnou úpravou v kombinácii s dlažbou z vymývaného betónu uloženou na rektifikovateľných terčoch. Pohyb návštevníkov strechy je po kruhových šlapákoch, prípadne aj priamo po rastlinách - rohožiach, ktoré znášajú zošliapávanie.